Litteraturprofil & Pedagogik

Litteraturprofil & Pedagogik

Vision och verksamhetsinriktning

Vår vision är att vi med vårt arbete vill bidra till goda uppväxtvillkor för varje enskilt barn under deras tid på förskolan. Verksamheten ska präglas av utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Vi vill bygga varaktiga och fördjupade relationer tillsammans med barn, föräldrar och pedagoger.

Litteraturprofil

Med vår litteraturprofil vill vi höja alla barns språkliga kompetens som i sin tur skapar bättre förutsättningar att lyckas i skolan och därmed i livet!
Vi vill inspirera barnen till att utveckla ett intresse för böcker och en önskan och vilja att läsa.
Vi kommer framöver att utveckla förskolans olika miljöer och utbilda pedagogerna genom fortbildning/kurser, studiebesök, litteratur mm.
Vi kommer att ha ett nära samarbete med Hässleholms bibliotek.
Vi kommer att jobba både med analoga och digitala verktyg.


Mål

  • Skapa goda förutsättningar för barn att utveckla sina språkliga förmågor och därmed höja deras språkliga kompetens.
  • Öka intresset för litteratur, läsning och skriftspråk.
  • Att genom ett medvetet och språkutvecklande arbetssätt göra skillnad för barnens utveckling.
  • Språk- och litteraturarbetet ska innefatta läroplanens övriga mål.


Syfte

  • ”Tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs- och skrivförmåga är en rättvise- och demokratifråga då dessa är förutsättningar för det livslånga lärandet.” (SOU2012)
  • Läsning i alla former utgör en betydelsefull byggsten i språkutvecklingen.
  • En god språklig förmåga skapar bättre förutsättningar för barnen att lyckas i skolan och därmed i livet. 
  • Högläsning är ett viktigt och kraftfullt verktyg för att utveckla barns språkliga förmågor. Det ökar chansen att de själva blir läsare och har stor betydelse för deras läsförståelse längre fram. 
  • När vi utvecklar och stärker pedagogernas kunskaper kring språkutveckling kan vi uppnå ett medvetet och språkutvecklande arbetssätt som påverkar barnens språkliga förmågor.

Vår barnsyn och vårt förhållningssätt

Vi ser ett barn som kan, ett barn som vill växa, lära sig, utforska och känna stolthet. Vi vill arbeta för starka och accepterande barn där grundtryggheten vilar i deras självtillit och självförtroende.


Pedagogisk dokumentation

Den pedagogiska dokumentationen är ett arbetsredskap för oss pedagoger att synliggöra och tydliggöra barnens lärprocesser samt se våra egna tankar och processer. Det är också i den pedagogiska dokumentationen som barnen får ta del av och se sitt eget lärande i reflektioner tillsammans med pedagoger och andra barn. Vi för pedagogisk dokumentation kring våra projekt där vi tydligt kan se att det är barnens frågor, nyfikenhet och intresse som tillsammans med lyhörda och medforskande pedagoger för det valda projektet framåt.


Projektarbete

Vi har projektarbete som arbetsmetod och som grund för den pedagogiska dokumentationen. Projektets form och innehåll kan komma från barnen såväl som från oss pedagoger. Det kan vara både kortare projekt och sådana som sträcker sig över en längre tid. Det är vi pedagoger som skapar förutsättningar och ger barnen verktyg för att kunna utforska och fördjupa sig i projektet, men det är barnens tankar, funderingar och nyfikenhet som leder projektets riktning och innehåll. Syftet med ett projektinriktat arbete är att skapa lust och glädje, väcka nyfikenhet och ge barnen tillgång till sina egna och kamraternas teorier. Varje projekt utvärderas och vi ställer oss frågor som t.ex. vad har barnen fått större förståelse för, om och genom projektet? Vad har varit bra och mindre bra, vad tar vi med oss in i nästa projekt?


Föräldrasamverkan:

Alla familjer är välkomna hit till Dalhagens Litterturförskola. Det är viktigt för oss på förskolan att ni föräldrar känner trygghet och har förtroende för oss pedagoger så att vi tillsammans har en god relation som i sin tur ger ett gott samarbete. Ni får väldigt gärna kontakta och besöka oss för att få en inblick i vår verksamhet. 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.(Lpfö -98/-10 s.13)


Öppettider

Måndag – Fredag: 06:15 – 18:30
Helgdagar: Stängt

 

Adress:

Röingegatan 88
281 37 Hässleholm

Följ Oss

Skapad av Donertech.com © Litteraturförskolan Dalhagen 2020